Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Το πολίτευμα και η κοινωνία της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή

               Σύγκριση των τάξεων Αθήνας - Σπάρτης
 Αθήνα                                                         Σπάρτη
1.Αθηναίοι πολίτες                              1.Σπαρτιάτες πολίτες
Όσοι είχαν γεννηθεί από δύο             Όσοι είχαν γεννηθεί από 
Αθηναίους γονείς και είχαν               δύο Σπαρτιάτες γονείς, είχαν
πλήρη πολιτικά δικαιώματα.             πολιτικά δικαιώματα και
                                                         ασχολούνταν μόνο με τα
                                                         στρατιωτικά.
2.Μέτοικοι                                             2. Περίοικοι
Ξένοι που είχαν εγκατασταθεί             Παλιοί κάτοικοι που υποτά-
στην Αθήνα, ασχολούνταν με             χθηκαν στους Δωριείς, ήταν
το εμπόριο και τη βιοτεχνία και          ελεύθεροι πολίτες και δεν εί-
δεν είχαν ακίνητη περιουσία και         χαν πολιτικά δικαιώματα.
πολιτικά δικαιώματα.
3.Δούλοι                                               3.Είλωτες
Ανήκαν στον κύριό τους, έκαναν        Παλιοί κάτοικοι που αντι-
τις βαριές δουλειές και η ζωή τους     στάθηκαν και έγιναν δούλοι.
στην Αθήνα δεν ήταν τόσο σκληρή.   Καλλιεργούσαν τα χτήματα
Δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα.          των Σπαρτιατών και έκαναν
                                                           όλες τις εργασίες. Η ζωή τους
                                                           ήταν πολύ σκληρή. Δεν είχαν
                                                           πολιτικά δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου